Language Centre 1.SG

Státní jazyková zkouška

Naše škola zajišťuje nejen přípravné kurzy ke státním jazykovým zkouškám, ale i organizaci samotné státní  jazykové zkoušky základní, všeobecné a speciální. Dále pak nabízíme jazykové zkoušky Cambridge.

Státní jazyková zkouška z cizího jazyka základní (B2) 12.5.2023

Přihlášky je možné podávat do 9. 4. 2023.

Ústní část zkoušky proběhne 26.5.2023

Začátek zkoušky od 13:00

Minimální počet kandidátů nutný k pořádání zkoušky: 5.

Cena: 7 000 Kč.

Při nižším počtu kandidátů se cena zkoušky navyšuje.

Státní jazykovou zkoušku můžete složit z těchto cizích jazyků:

 • anglický jazyk
 • ruský jazyk
 • německý jazyk
 • francouzský jazyk
 • španělský jazyk
 • čeština pro cizince

Státní jazyková zkouška základní

Zkouška na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Ve výše uvedeném termínu se uskuteční na naší jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky SJZ B2.

K připuštění ke SJZ je nutné podání řádně vyplněné přihlášky do 9. 4. 2023.

Přihláška s dokladem o zaplacení musí být odevzdána nejpozději do 9. dubna 2023.

K přihlášce musí být přiložen i doklad o zaplacení částky za SJZ B2.

Termíny SJZ jsou jednotné a platné pro celou Českou republiku.

Cena za základní SJZ je 7 000 Kč. Pokud uchazeč neuspěje v písemné části SJZ, nebude pozván na část ústní SJZ. Bude mu vrácena částka 400 Kč. Přihlásit se ke zkoušce můžete buď osobně na příslušném oddělení nebo on-line. Ke zkoušce se mohou přihlásit i uchazeči, kteří nenavštěvovali jazykové kurzy. Pro přípravu na zkoušku nabízíme možnost zakoupení cvičné sady. Tyto sady můžete zakoupit na příslušném oddělení. Obsah základní SJZ je zaměřen na témata denního života v dané jazykové oblasti a v České republice. Uchazeč má zkouškou prokázat schopnost porozumět mluvenému i písemnému textu a samostatně se ústně i písemně vyjadřovat o daných tématech v rozsahu jazykových prostředků stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem pro základní kurz v jazykové škole. Požaduje se znalost 2 000 až 2 500 lexikálních jednotek.

Písemná část

V písemné části zkoušky se u kandidáta ověřuje:

 1. a) stupeň porozumění čtenému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 700–1000 slov
 2. b) dovednost sestavit v cizím jazyce sdělení v celkovém rozsahu asi 300 slov
 3. c) stupeň porozumění vyslechnutému cizojazyčnému textu v celkové délce 35-40 minut
 4. d) schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce

Pro vypracování písemné části zkoušky se stanoví doba 4 hodin. Při ověřování dovedností uvedených pod písmeny a) a b) lze používat slovník pouze v knižní podobě.

Ústní část

Nejdříve za 14 dní po úspěšně napsané písemné části následuje ústní část zkoušky, která trvá 15–20 minut a ve které se u kandidáta ověřuje:

 1. a) schopnost pohotově reagovat v běžných situacích denního života
 2. b) dovednost plynně hovořit o daných tématech

Okruhy pro ústní zkoušku:

Rodina, společenský styk. Bydlení, město (místo), v němž žijeme. Práce a zaměstnání. Volný čas a jeho organizace. Příroda, ekologické problémy. Cestování. Oblékání. Péče o zdraví. Umění, věda a technika. Vzdělávání. ČR a země příslušné jazykové oblasti (základní geografické údaje, nejnavštěvovanější místa, svátky a nejznámější zvyky, některé z nejvýznamnějších osobností, zejména kulturního života). Uchazeči, který u ústní SJZ nevyhověl, může být povoleno opakování ústní části zkoušky, jestliže část písemná byla klasifikována výborně nebo velmi dobře. Opakování ústní části zkoušky je možné v nejbližším termínu základní SJZ, pokud uchazeč o opakování písemně požádá. Poplatek za opakování ústní zkoušky je 500 Kč.

Příprava na státní jazykovou zkoušku

Uchazeče připravujeme na SJZ v rámci skupinových jazykových kurzů. Aktuálně vypsané jazykové kurzy najdete zde.

Státní jazyková zkouška všeobecná (C1) 19.5.2023

Přihlášky je možné podávat do 9. 4. 2023 .

Děkujeme za pochopení.

Ústní část zkoušky proběhne – .

Začátek zkoušky od 13:00

Minimální počet kandidátů nutný k pořádání zkoušky: 5.

Cena: 10 000 Kč. Při nižším počtu kandidátů se cena zkoušky navyšuje.

Státní jazykovou zkoušku můžete složit z těchto cizích jazyků:

 • anglický jazyk
 • ruský jazyk
 • německý jazyk
 • francouzský jazyk
 • španělský jazyk
 • čeština pro cizince

Zkouška na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Ve výše uvedeném termínu se na naší jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky uskuteční SJZ C1. K připuštění ke SJZ je nutné podání řádně vyplněné přihlášky do 9. 4. 2023.  Přihláška s dokladem o zaplacení musí být odevzdána nejpozději do 9. dubna 2023.. K přihlášce musí být přiložen doklad o zaplacení částky za SJZ C1. SJZ všeobecná C1 se uskuteční, pokud počet přihlášených zájemců bude minimálně 5. Cena za všeobecnou SJZ je 10 000 Kč. Pokud uchazeč neuspěje v písemné části SJZ, nebude pozván na část ústní SJZ. Bude mu vrácena částka 400 Kč. Při nižším počtu kandidátů se cena zkoušky navyšuje Termíny SJZ jsou jednotné a platné pro celou Českou republiku. Při přihlášce na zkoušku uchazeč předloží seznam vlastní četby literárních děl v originále daného jazyka v rozsahu nejméně 500 stran. Ke zkoušce se mohou přihlásit i uchazeči, kteří nenavštěvovali jazykové kurzy. Pro přípravu na zkoušku nabízíme možnost zakoupení cvičné sady. Tyto sady můžete zakoupit na příslušném oddělení. Obsah všeobecné SJZ je zaměřen na témata denního života a na otázky politického, hospodářského a kulturního dění v dané jazykové oblasti a v České republice. Uchazeč má zkouškou prokázat hlubší znalosti a větší míru osvojení cizího jazyka, a to v rozsahu jazykových prostředků stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem pro základní a střední kurz v jazykové škole. Požaduje se znalost přibližně 4000 lexikálních jednotek.

Písemná část

V písemné části zkoušky se u kandidáta ověřuje:

 1. a) stupeň porozumění čtenému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 1200–1400 slov
 2. b) dovednost sestavit v cizím jazyce sdělení či volně zpracovat v cizím jazyce dané téma v celkovém rozsahu asi 500 slov
 3. c) stupeň porozumění vyslechnutému cizojazyčnému textu v celkové délce 40 až 45 minut
 4. d) schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce.

Pro vypracování písemné části zkoušky se stanoví doba 4 hodin. Při ověřování dovedností uvedených pod písmeny a) a b) lze používat slovník pouze v knižní podobě.

Ústní část

Nejdříve za 14 dní po úspěšně napsané písemné části následuje ústní část zkoušky, která trvá 25–30 minut a ve které se u kandidáta ověřuje:

 1. a) schopnost pohotově a spontánně reagovat v cizím jazyce v běžných situacích denního života, plynně a jazykově správně hovořit v cizím jazyce o daných tématech
 2. b) znalost reálií dané jazykové oblasti a České republiky v cizím jazyce
 3. c) dovednost plynně a správně hovořit v cizím jazyce o vlastní četbě beletrie v původním originále daného jazyka v rozsahu nejméně 500 stran

Okruhy pro ústní zkoušku:

Rodina, společenský styk. Bydlení, město (místo), v němž žijeme. Práce a zaměstnání. Volný čas a jeho organizace. Příroda, ekologické problémy. Cestování. Oblékání. Péče o zdraví. Umění, věda a technika. Vzdělávání. ČR a země příslušné jazykové oblasti (základní geografické údaje, nejnavštěvovanější místa, svátky, zvyky a konvence, problémy každodenního života, nejvýznamnější historické etapy a události, hlavní představitelé umění, vědy a techniky, významné aktuální informace z kulturního a společenského života ČR a zemí příslušného jazyka, vzájemné vztahy ČR s těmito zeměmi). Uchazeči, který u ústní SJZ nevyhověl, může být povoleno opakování ústní části zkoušky, jestliže část písemná byla klasifikována výborně nebo velmi dobře. Opakování ústní části zkoušky je možné v nejbližším termínu všeobecné SJZ, pokud uchazeč o opakování písemně požádá. Poplatek za opakování ústní zkoušky je 500 Kč.

Příprava na státní jazykovou zkoušku

Uchazeče připravujeme na SJZ v rámci skupinových jazykových kurzů. Aktuálně vypsané jazykové kurzy najdete zde.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+