Multikulturalita na Slovanském gymnáziu

19.07.2018

Evropské strukturální a investiční fondy

Multikulturalita na 1. Slovanském gymnáziu


OP Praha – pól růstu ČR
Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000082

Stručná charakteristika projektu:

Dne 1. 7. 2016 byla zahájena realizace projektu Multikulturalita na 1. Slovanském gymnáziu, podpořeného z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha pól růstu.

Projekt je zaměřen na podporu inkluzivního vzdělávání a rozvoje studentů a pedagogů v multikulturním prostředí 1. Slovanského gymnázia a klade si za cíl představení a propojování odlišných socio-kulturních prostředí, z nichž pochází více než polovina studentů školy. Projektové aktivity odrážejí každodenní situace a témata řešená v rámci multikulturní společnosti, dochází k rozšíření a doplnění vzdělávacích osnov a realizaci řady doplňkových aktivit nad rámec běžné výuky. Projekt je realizován za aktivní účasti studentů, pedagogů a řady přizvaných odborníků ve spolupráci s multikulturním pracovníkem a expertem na zavádění inkluzivních metod do výuky i dalších zástupců veřejného sektoru, cizojazyčných či etnických komunit žijících v ČR vč. rodinných příslušníků, což umožňuje posouvat hranice interkulturního rozvoje i vnímání studentů a pedagogů nad rámec školního prostředí.

Cílem projektu je podpořit v rámci tříd realizaci projektů, aktivit a činností směřujících ke vzájemnému poznávání, symbioticky při naplňování vzdělávacích osnov s přesahem do sociokulturní roviny, vždy s důrazem na společný cíl a přidanou hodnotu spolupráce v heterogenním týmu; prohloubit zájem o získávání znalostí o vlivu historického, kulturního či politického vývoje na současnou společnost, nacházet společné paralely a vnímat současný svět jako globální prostor z pohledu hledání spojujících zájmů, nacházení překvapivých spojení, vazeb, inspirací vedoucích k vědomí, že rozmanitost je cestou k růstu, že vzdělání v podobě znalostí, osobní zkušenost a otevřenost bez předsudků je zdrojem veškerého dalšího rozvoje a poznání; naučit studenty vytvářet vlastní zkušenosti a názory, vyhledávat relevantní informace, zohledňovat pluralitu názorů a postojů, stavět na nich své závěry a představy o světě a jejich roli v něm; neocenitelné zkušenosti našich pedagogů dlouhodobě profesně působících v multikulturním prostředí přetavit ve zdroj inspirace pro další účastníky aktivně působící na poli vzdělávání, rozvoje a podpory integrace.

Realizace projektu: 1. 7. 2016 – 31. 5. 2018

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+