Kulturně pestrý svět 1. Slovanského gymnázia

19.07.2018

Evropské strukturální a investiční fondy 

Kulturně pestrý svět 1. Slovanského gymnázia

OP Praha – pól růstu ČR
Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000349

Dne 1. 1. 2018 byla zahájena realizace projektu Kulturně pestrý svět 1. Slovanského gymnázia, podpořeného z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha pól růstu.

Stručná charakteristika projektu:

Základní myšlenkou celého projektu je uchopení kulturní odlišnosti ze všech různých pohledů s cílem nacházení společně sdílených hodnot a zároveň otevření se pro inspiraci a obohacení, jako klíči k porozumění a empatii.

Projekt doplňuje a rozšiřuje stávající aktivity v kulturně různorodém prostředí Slovanského gymnázia. Realizace představuje vybrané aktivity a aktivně zapojuje jak studenty, z nichž více než 50 % stvoří žáci s odlišným mateřským jazykem, tak pedagogické pracovníky.

Cílem projektu se posílit spolupráci primárně mezi studenty se zapojením pedagogů a širším okruhem zástupců rodin, spolupracujících organizací, místní samosprávy. Aktivity projektu směřují k podpoře přirozené a nenásilné integrace zahraničních studentů a systematické přípravě českých studentů na střet s jinými sociokulturními vlivy, představovanými jejich spolužáky, v rámci jejich osobnostního rozvoje za účelem přispění k vytváření multikulturního a dialogu otevřeného prostředí.

Realizace projektu: 1. 1. 2018 – 31. 7. 2019

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+