Language Centre 1.SG

Projekty a spolupráce

Evropské strukturální a investiční fondy

Multikulturalita na Slovanském gymnáziu
OP Praha – pól růstu ČR
Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000082

Stručná charakteristika projektu:

Dne 1. 7. 2016 byla zahájena realizace projektu Multikulturalita na Slovanském gymnáziu, podpořeného z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha pól růstu.

Projekt je zaměřen na podporu inkluzivního vzdělávání a rozvoje studentů a pedagogů v multikulturním prostředí Slovanského gymnázia a klade si za cíl představení a propojování odlišných socio-kulturních prostředí, z nichž pochází více než polovina studentů školy. Projektové aktivity odrážejí každodenní situace a témata řešená v rámci multikulturní společnosti, dochází k rozšíření a doplnění vzdělávacích osnov a realizaci řady doplňkových aktivit nad rámec běžné výuky. Projekt je realizován za aktivní účasti studentů, pedagogů a řady přizvaných odborníků ve spolupráci s multikulturním pracovníkem a expertem na zavádění inkluzivních metod do výuky i dalších zástupců veřejného sektoru, cizojazyčných či etnických komunit žijících v ČR vč. rodinných příslušníků, což umožňuje posouvat hranice interkulturního rozvoje i vnímání studentů a pedagogů nad rámec školního prostředí.

Cílem projektu je podpořit v rámci tříd realizaci projektů, aktivit a činností směřujících ke vzájemnému poznávání, symbioticky při naplňování vzdělávacích osnov s přesahem do sociokulturní roviny, vždy s důrazem na společný cíl a přidanou hodnotu spolupráce v heterogenním týmu; prohloubit zájem o získávání znalostí o vlivu historického, kulturního či politického vývoje na současnou společnost, nacházet společné paralely a vnímat současný svět jako globální prostor z pohledu hledání spojujících zájmů, nacházení překvapivých spojení, vazeb, inspirací vedoucích k vědomí, že rozmanitost je cestou k růstu, že vzdělání v podobě znalostí, osobní zkušenost a otevřenost bez předsudků je zdrojem veškerého dalšího rozvoje a poznání; naučit studenty vytvářet vlastní zkušenosti a názory, vyhledávat relevantní informace, zohledňovat pluralitu názorů a postojů, stavět na nich své závěry a představy o světě a jejich roli v něm; neocenitelné zkušenosti našich pedagogů dlouhodobě profesně působících v multikulturním prostředí přetavit ve zdroj inspirace pro další účastníky aktivně působící na poli vzdělávání, rozvoje a podpory integrace.

Realizace projektu: 1.7.2016 – 31.5.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Evropské strukturální a investiční fondy 

Kulturně pestrý svět 1. Slovanského gymnázia

OP Praha – pól růstu ČR
Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000349

Dne 1. 1. 2018 byla zahájena realizace projektu Kulturně pestrý svět 1. Slovanského gymnázia, podpořeného z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha pól růstu.

Stručná charakteristika projektu:

Základní myšlenkou celého projektu je uchopení kulturní odlišnosti ze všech různých pohledů s cílem nacházení společně sdílených hodnot a zároveň otevření se pro inspiraci a obohacení, jako klíči k porozumění a empatii.

Projekt doplňuje a rozšiřuje stávající aktivity v kulturně různorodém prostředí Slovanského gymnázia. Realizace představuje vybrané aktivity a aktivně zapojuje jak studenty, z nichž více než 50 % stvoří žáci s odlišným mateřským jazykem, tak pedagogické pracovníky.

Cílem projektu se posílit spolupráci primárně mezi studenty se zapojením pedagogů a širším okruhem zástupců rodin, spolupracujících organizací, místní samosprávy. Aktivity projektu směřují k podpoře přirozené a nenásilné integrace zahraničních studentů a systematické přípravě českých studentů na střet s jinými sociokulturními vlivy, představovanými jejich spolužáky, v rámci jejich osobnostního rozvoje za účelem přispění k vytváření multikulturního a dialogu otevřeného prostředí.

Realizace projektu: 1. 1. 2018 – 31. 7. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

 

Podpora vzdělávání na 1SG

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0008310

 

Dne 1. 1. 2018 byla zahájena realizace projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I pro více rozvinutý region v prioritní ose 3 OP, Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, podpořeného z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

Stručná charakteristika projektu:

Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů; společné vzdělávání žáků a studentů, podporu extrakurikulárních aktivit a aktivity rozvíjející ICT.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Cílovými skupinami podporovanými tímto projektem jsou pedagogičtí pracovníci středních škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků a dále žáci školy.

Realizace projektu 1. 1. 2018 – 31. 12. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evropské strukturální a investiční fondy

Zvýšení kvality vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem spojené s jeho radikální inovací

 

Naše škola se také zapojila do projektu Zvýšení kvality vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem spojené s jeho radikální inovací

(registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000299), jehož cílem je vytvoření a praktické ověření komplexního systému péče o kvalitu edukace a integrace žáků s odlišným mateřským jazykem ve spolupráci učitelů z praxe, oborové didaktiky, edukační a korpusové lingvistiky.

 

 

 

Další spolupráce

 

Ústav českého jazyka a teorie komunikace FFUK
ÚČJTK se věnuje zkoumání mnoha jazykovědných oblastí. Nabízí studium Českého jazyka a literatury, nebo Češtiny v komunikaci neslyšících v bakalářském a navazujícím magisterském specializačním studijním programu, nebo v navazujícím magisterském oboru Učitelství češtiny jako cizího jazyka.

Ústav umožňuje našim studentům podílet se na sestavování jazykových korpusů, v oblasti pedagogiky podporuje další vzdělávání našich učitelů. Ústav vysílá na naše gymnázium studenty oboru Učitelství na pedagogickou praxi.
http://ucjtk.ff.cuni.cz/

 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+