Language Centre 1.SG

Přijímací řízení

Jak se přihlásit k přijímacímu řízení

 

Uchazeč odevzdá ředitelce 1. Slovanského gymnázia a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky přihlášku pro první kolo přijímacího řízení nejpozději do 1. března 2019. 

Součástí přihlášky ke vzdělávání je vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělávání, a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu.

 

Části přijímací zkoušky

Jednotná přijímací zkouška – státní část:

  • Český jazyk
  • Matematika

Žák cizinec v souladu s § 60b zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění skládá jednotnou přijímací zkoušku pouze z předmětu matematika. Znalost českého jazyka u žáka cizince bude ověřena při motivačním pohovoru vlastní části přijímacího řízení.

 

Vlastní přijímací zkouška 1. Slovanského gymnázia a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky:

  • Písemný test z anglického jazyka
  • Písemný test ze všeobecných znalostí
  • Motivační pohovor

Při motivačním pohovoru bude přihlíženo především k předchozím studijním výsledkům a úspěchům, k úrovni vyjadřovacích schopností a k motivaci ke studiu.

 

Státní část přijímací zkoušky tvoří 62,5 % přijímací zkoušky. Všechny části interní části přijímací zkoušky mají stejnou váhu.

Chcete se na zkoušku co nejlépe připravit? Zapište se do přípravných kurzů.

Kritéria stanovená pro jednotlivé části přijímací zkoušky

Uchazeč získá alespoň 30 bodů v součtu obou částí státní části přijímací zkoušky, v každé dílčí části vlastní části přijímací zkoušky získá minimálně 5 bodů.

Přijat bude maximální počet přijímaných uchazečů, kteří řádně ukončili 9. ročník základní školy a dosáhli nejvyššího počtu bodů v součtu obou částí přijímacího řízení a zároveň splnili všechna kritéria stanovená pro jednotlivé části přijímacího řízení.

 

Maximální počet přijímaných uchazečů je 75.

 

Kritéria pro přijetí ve 2. kole přijímací zkoušky

Kritéria pro přijetí jsou stejná jako v kole prvním s tím rozdílem, že uchazeč dokládá počet získaných bodů ve státní zkoušce během motivačního pohovoru s paní ředitelkou. Výsledné pořadí pro přijetí uchazečů je pak dáno součtem bodů ze státní zkoušky a bodů získaných v přijímacích testech a pohovoru našeho gymnázia.

 

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání se vyhlašují do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky, a to zveřejněním seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů na webových stránkách školy (www.slovgym.cz) a na nástěnce školy pod číslem, které je posledním dvojčíslím čísla jednacího pozvánky k přijímacím zkouškám. Přijatým i nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zasláno písemně.

Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu zápisovým lístkem do 10 pracovních dnů. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy škola zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách, den vyhlášení se do běhu lhůty nezapočítává.

Konkrétní informace a termíny přijímacích zkoušek budeme doplňovat průběžně.

 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+