Language Centre 1.SG

Maturitní zkouška

Maturitní předměty

(vyhlašuje ředitel školy, bude doplňováno průběžně)

 • Povinné
 • Nepovinné

 

Organizace (termíny) maturitní zkoušky

(bude doplňováno průběžně)

 • Maturita nanečisto
 • Písemná část maturitní zkoušky
 • Ústní část maturitní zkoušky
 • Slavnostní předání maturitního vysvědčení

 

Jak se píše maturitní práce

Maturitní práce má určitá striktní pravidla, která najdete ke stažení v příloze níže.

 

Základní informace k maturitní zkoušce

 • Od roku 2011 se maturitní zkouška skládá ze dvou částí – společné a profilové. Pro získání maturitního vysvědčení musíte úspěšně složit povinné zkoušky z obou těchto částí. V rámci společné části musí maturant úspěšně vykonat 2 povinné zkoušky a může konat až 2 zkoušky nepovinné.
 • Profilová část je primárně v kompetenci ředitelů jednotlivých středních škol a o její organizaci a průběhu tedy žáky informuje škola.
 • Na složení maturitní zkoušky má každý žák celkem 3 pokusy. První pokus je řádný a zbylé dva opravné.
 • Maturitní zkoušku musejí žáci vykonatel nejpozději do 5 let od data ukončení posledního ročníku středoškolského studia.

Povolené pomůcky při společné části:

 • Matematika: matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy, psací a rýsovací potřeby, kalkulačka bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů.
 • Český jazyk a literatura: u didaktického testu nejsou povoleny žádné pomůcky, při písemné práci lze využít Pravidla českého pravopisu.
 • Cizí jazyk: u didaktického testu nejsou žádné pomůcky povoleny. Při písemné práci můžete použít slovník, nesmí však obsahovat přílohy věnované písemnému projevu. Slovník můžete použít i při ústní zkoušce.

Zdroj: Žákovský průvodce maturitní zkouškou (CERMAT) dle novamaturita.cz.

 

Kdy vykonáte maturitní zkoušku úspěšně?

 • Musíte vykonatel úspěšně všechny povinné zkoušky obou částí maturitní zkoušky, tj. profilové (školní) části i společné (státní) části.
 • Komplexní zkoušku společné části z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka absolvujete, když úspěšně složíte všechny její dílčí zkoušky, tj. didaktický test, písemnou práci i ústní zkoušku.
 • Výsledky nepovinných zkoušek nemají na složení maturity vliv.
 • Zdroj: Žákovský průvodce maturitní zkouškou (CERMAT) novamaturita.cz

 

Co když neuspějete v řádném termínu?

 • Opravné zkoušky se konají pouze z povinných zkoušek. Z nepovinných zkoušek opravou zkoušku dělat nemůžete.
 • Z každé zkoušky (předmětu) máte možnost konat dvě opravné zkoušky; na složení opravné zkoušky máte nejvýše 5 let od neúspěšného ukončení posledního ročníku střední školy.
 • Opakujete vždy pouze tu zkoušku, resp. dílčí zkoušku, kterou jste nevykonali úspěšně. V případě komplexní zkoušky (český jazyk a literatura, cizí jazyk) to tedy znamená, že opravujete tu dílčí zkoušku, kterou jste v předešlém pokusu nevykonali úspěšně. Dílčí zkoušky, které byly vykonány úspěšně, již neopakujete.
 • Pokud po předání výsledků zjistíte, že jste maturitu neudělali, a chcete opravnou zkoušku konat v následujícím termínu, podejte přihlášku k opravné zkoušce řediteli školy nejpozději do června 2018. (potřeba aktualizovat datum za nové)
 • Při přihlašování k opravné, případně náhradní zkoušce si nelze změnit předmět.

Zdroj: Žákovský průvodce maturitní zkouškou (CERMAT) dle novamaturita.cz.

 

Co když se nemůžete ke zkoušce dostavit?

 • Když se z jakýchkoli důvodů ke zkoušce nedostavíte, omluvte svoji neúčast řediteli školy písemně nejpozději do tří pracovních dnů po konání zkoušky. O uznání omluvy rozhoduje ředitel školy, je tedy třeba se informovat přímo ve škole.
 • Pokud svoji účast neomluvíte nebo ředitel školy vaši omluvu neuzná, daná zkouška se automaticky považuje za neúspěšně vykonanou. V případě, že se jedná o povinnou zkoušku, můžete konat opravnou zkoušku. Opravu nepovinné zkoušky nekonáte.
 • Pokud chcete konat náhradní nebo opravnou zkoušku ještě v letošním roce, musíte podat přihlášku řediteli školy, a to do 25. června 2018. (potřeba aktualizovat datum za nové)  Náhradní nebo opravnou zkoušku můžete vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání ve střední škole.
 • Konání nepovinné zkoušky v náhradním termínu není nutné, je ale možné. Výsledek hodnocení nepovinných zkoušek nemá vliv na celkové hodnocení maturitní zkoušky, a tedy ani na vydání maturitního vysvědčení. Jestliže se ale chcete k náhradní nepovinné zkoušce přihlásit v podzimním zkušebním období, musíte podat přihlášku také do června. (potřeba aktualizovat datum za nové) V září po vykonání zkoušky dostanete druhé maturitní vysvědčení s výsledkem nepovinné zkoušky.

Zdroj: Žákovský průvodce maturitní zkouškou (CERMAT) dle novamaturita.cz.

 

Převod bodů na známku a celkový prospěch

Váš výkon u každé ze zkoušek, komplexních zkoušek a dílčích zkoušek společné maturitní zkoušky bude uveden na protokolu o výsledcích společné části maturitní zkoušky ve formě procentních bodů. Na maturitním vysvědčení však budete mít (stejně jako výsledky profilových zkoušek) svůj dosažený výkon ze zkoušek (předmětů) ohodnocen známkami.

Zdroj: Žákovský průvodce maturitní zkouškou (CERMAT) dle novamaturita.cz.

Po maturitních zkouškách

 • Výpis – každý maturant, který bude konat ve společné části zkoušku formou didaktického testu, dostane tzv. výpis výsledků didaktických testů společné části maturitní zkoušky.
 • Protokol – všichni, kteří budou konat společnou část maturitní zkoušky, obdrží protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky.
 • Maturitní vysvědčení dostane každý, kdo úspěšně absolvuje všechny povinné zkoušky společné i profilové části maturitní zkoušky.

Zdroj: Žákovský průvodce maturitní zkouškou (CERMAT) dle novamaturita.cz.

 

Žádost o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky

 • Máte-li závažné pochybnosti o správnosti výsledku své zkoušky nebo máte-li pochybnosti o tom, zda zkouška proběhla korektně, můžete podat „odvolání“, tj. žádost o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky. Stejně tak můžete postupovat i v případě, že jste byli ze zkoušky vyloučení a máte pochybnosti o důvodech vyloučení.
 • Každý má právo nahlédnout do materiálů, které se týkaly jeho osoby a mají význam pro rozhodnutí o výsledku zkoušky. Školský zákon vám dává možnost podívat se po skončení zkoušek a po zpracování testů a písemných prací do vašich záznamových archů, které se na škole musí archivovat. O možnost nahlédnutí do zkušební dokumentace požádejte ředitele školy, ve které se zkouška konala.

Zdroj: Žákovský průvodce maturitní zkouškou (CERMAT) dle novamaturita.cz.

 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
+